اسیدیفایرها در خوراک طیور

افزودن اسیدهای آلی به خوراك در پی مهار میکروارگانیسم‌هاي موجود در خوراك به احتمال زیاد داراي اثرات سودمندي بر عملکرد طیور می‌باشند.


دانلود مقاله