بیماری کوکسیدیوز در طیور

کوکسیدیوز (Coccidiosis) یکی از مهمترین بیماری های طیور در سراسر جهان است که توسط تک یاخته ای از جنس ایمریا (Eimeria) ایجاد می شود . گونه های مختلف ایمریا غالبا” در روده ماکیان تاثیر گذاشته ، ایجاد ((آنتریت )) می کنند .


دانلود مقاله