سیترامیکس Citramix

بهبود دهنده هضم چیست؟
بهبود دهنده هضم ترکیبی از اسید آلی و نمکهای آن است که پتانسیل فعالی در مهار رشد پاتوژنهای بیماریزا دارد. اسید آلی موجود در این ترکیب اثر ضد باکتریایی بسیاری در خوراک دارد و نمکهای آن با آزادسازی تدریجی، اثر پیوسته و طولانی مدتی در دستگاه گوارش دارند.این ترکیب بر پایه بررسی های دقیق و علمی شرکت تهران طیور سبز بصورت ترکیبی جامد محتوی اسید سیتریک و نمکهای آلی می‌باشد که در مقایسه با اسیدیفایرهای مشابه خارجی مطمئن و به صرفه است.Notice: Use of undefined constant titr_comment - assumed 'titr_comment' in /home/oyurir/domains/tehrantoyur.ir/public_html/wp/wp-content/themes/tehran_toyur/single-ourproduct.php on line 98
افزودن اسیدهای آلی به خوراك سبب مهار میکروارگانیسم‌هاي مضر موجود در خوراك و بهبود تعادل میکروبی بهتر در دستگاه گوارش می‌گردد. همچنین اسیدهاي آلی موجب انحلال بیشتر ترکبیات دان و بهبود هضم و جذب عناصر مغذي می‌شوند. كاهش pH محتویات دستگاه گوارش در اثر استفاده از اسیدهای آلی اثر مستقيم بر كاهش جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش دارد.
این اسیدهای آلی در وهله اول بر بعضي باكتري‌ها مانند اشريشياكلي و سالمونلا موثر هستند، در حالي‌كه باكتر ي‌هاي مفيد داراي مقاومت نسبي در مقابل آنها هستند. یکی از موضوع‌هاي مهم در جیره اسیدي شده، مهار رقابت باکتري‌هاي روده با میزبان براي مواد غذایی قابل د‌سترس وشاید کاهش متابولیت‌هاي سمی باکتري‌ها مثل آمونیاك و آمین‌ها و از این رو افزایش وزن حیوان میزبان بالاخص در سنین اولیه ‌باشد. جمعیت میکروبی روده، ریخت شناسی دیوارة سلولی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد بنایراین بر میزان جذب مواد مغذي نیز مؤثر است، بطوری‌که تأثیر منفی کلیفرم‌ها و کلستریدیاها بر لایه موکوس که جذب مواد مغذي از آن صورت می‌گیرد به اثبات رسیده است و این در حالی است که اسیدهاي آلی باعث کاهش این نوع فلور میکروبی مخرب در خوراك و رود ه پرنده می‌شوند.

Notice: Use of undefined constant titr_comment - assumed 'titr_comment' in /home/oyurir/domains/tehrantoyur.ir/public_html/wp/wp-content/themes/tehran_toyur/single-ourproduct.php on line 98
بهبود دهنده هضم ترکیبی از اسید آلی و نمکهای آن است که پتانسیل فعالی در مهار رشد پاتوژنهای بیماریزا دارد. اسید آلی موجود در این ترکیب اثر ضد باکتریایی بسیاری در خوراک دارد و نمکهای آن با آزادسازی تدریجی، اثر پیوسته و طولانی مدتی در دستگاه گوارش دارند.این ترکیب بر پایه بررسی های دقیق و علمی شرکت تهران طیور سبز بصورت ترکیبی جامد محتوی اسید سیتریک و نمکهای آلی می‌باشد که در مقایسه با اسیدیفایرهای مشابه خارجی مطمئن و به صرفه است. اسيدهاي آلي در مواد خام غذايي و در خوراك‌هاي آماده به عنوان نگهدارنده خوراك به منظور ممانعت از رشد ميكروب‌هاي بيماري‌زا مانند سالمونلا و همچنین بعنوان محرك رشد استفاده مي‌شوند. از دیگر وظایف اسیدهاي آلی کاهش عفونت‌هاي تحت بالینی در طیور، مساعد نگه داشتن pH معده و فعالیت بهتر آنزیم‌هاي تجزیه کننده، تحریک مصرف خوراك از طریق خوشخوراك نمودن آن، کاهش تولید آمونیاك و سایر متابولیت‌هاي میکروبی کاهش دهنده رشد و افزایش قابلیت هضم و جذب پروتئین و انرژي به واسطه کاهش رقابت‌هاي میکروبی با میزبان براي مواد غذایی می‌باشد. افزودن اسیدهای آلی به خوراك در پی مهار میکروارگانیسم‌هاي موجود در خوراك داراي اثرات سودمندي بر عملکرد طیور می‌باشند. مهار میکروارگانیسم‌هاي موجود در خوراک موجب تعادل میکروبی بهتر در دستگاه گوارش می‌گردد و وجود اسیدهاي آلی موجب انحلال بیشتر ترکبیات دان و بهبود هضم و جذب عناصر مغذي می‌گردد.

Notice: Use of undefined constant titr_comment - assumed 'titr_comment' in /home/oyurir/domains/tehrantoyur.ir/public_html/wp/wp-content/themes/tehran_toyur/single-ourproduct.php on line 98
  • کاهش تعداد پرگنه کلی‌فرم‌ها و اشریشیا‌کلی محتویات ایلئوسکال، چینه‌دان و سکوم جوجه‌ها
  • کاهش تولید ترکیبات سمی در روده با ممانعت از تشکیل کلنی باکتري‌هاي مضر در دیواره روده
  • توقف در رشد گونه‌هاي حساس به اسید، مانند اشریشیا کلی، سالمونلا و کمپیلوباکتر
  • کاهش نیاز به آنتی‌بیوتیک‌ها بعلت توقف در رشد گونه‌های حساس به اسید مانند اشریشیا‌کلی، سالمونلا و کمپلیوباکتر
  • بهبود جذب عناصر معدنی همچون کلسیم، فسفر، روي و منیزیم از روده جوجه‌هاي گوشتی
  • ممانعت از رشد ميكروب‌هاي بيماري‌زا مانند سالمونلا
  • کاهش pH روده کوچک
  • کاهش مصرف خوراك : استفاده از اسیدهاي آلی یا نمک‌هاي آن‌ها با کاهش pH معده موجب افزایش فعالیت آنزیم‌هاي پروتئولیتیک شده و مدت زمان ماندگاري خوراك در معده و دستگاه گوارش را افزایش داده که نتیجه آن کاهش مصرف خوراك است.