نوتوکس NOTOX

توکسین بایندر

آمیزه‌ای کارآمد از بهترین جاذب‌های آلی و معدنی، مبدل‌های زیستی، ترکیبات محافظ کبد و محرک‌های طبیعی رشد

در سال‌های اخیر با ظهور پدیده گرمایش زمین، شرایط برای رشد میکروارگانیسم‌ها، به ویژه کپک‌ها و قارچ‌ها، بر روی محصولات زراعی بیش از پیش مساعد شده است. کپک‌ها طی فرآیند رشد خود مواد مغذی موجود در اقلام خوراکی را مصرف کرده و ضمن کاهش ارزش غذایی خوراک، ترکیباتی را از خود بر روی مواد غذایی به جا می‌گذارند که ممکن است برای سلامت حیوان و انسان مضر باشند. اصطلاح «مایکوتوکسین‌ها یا سموم قارچی» به متابولیت‌های ثانویه گروهی از قارچ‌های رشته‌ای اطلاق می‌شود که عمدتاً به جنس‌های آسپرژیلوس، فوزاریوم و پنی‌سیلیوم تعلق دارند. مسمومیت با مایکوتوکسین‌ها ممکن است به صورت مسمومیت حاد، مسمومیت مزمن، سرطان‌، مسمومیت ژنومی، مسمومیت ایمونولوژیکی، جهش ژنی و ناقص‌الخلقه‌زایی در انسان و گونه‌های مختلف جانوری بروز نماید. به طور طبیعی بین مایکوتوکسین‌های مختلف رابطه هم‌افزایی وجود دارد. همچنین اثرات زیان‌بار ناشی از مایکوتوکسین‌ها در حیوانات تحت مواجهه با تنش‌های تغذیه‌ای (عدم توازن یا کمبود مواد مغذی در جیره، ترکیبات ضدتغذیه‌ای، سایر سموم خوراکی و …)، تنش‌های محیطی (استرس گرمایی، استرس سرمایی، تراکم بالای گله، تهویه نامطلوب و …) و بیماری‌ها، به مراتب شدیدتر خواهد بود.

اجزای تشکیل دهنده:

* ترکیبات جاذب سطحی: ترکیبی کارآمد از دیواره سلولی مخمر، زغال فعال و بهترین جاذب‌های آلومینیوم سیلیکاتی

* میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک (باکتری، قارچ و مخمر): خنثی‌سازی (تبدیل سموم به ترکیبات ایمن‌تر) و یا اتصال به سموم قارچی و کاهش اثرات زیان‌بار ناشی از آن‌ها بر سلامت، آسایش و عملکرد حیوان

* ترکیبات آنتی‌اکسیدان و کمپلکس‌های آلی مواد معدنی کم‌نیاز: کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از مواجهه حیوان با سموم قارچی و سایر تنش‌های شایع در سیستم‌های متمرکز پرورش

* ترکیبات تقویت کننده کبد: ترکیبی از مشتقات گیاهان دارویی و کوفاکتورهای آنزیمی تقویت کننده فازهای سم‌زدایی در کبد

* سایر افزودنی‌های بهبود دهنده کارکرد دستگاه گوارش: بهبود عملکرد حیوان صرف نظر از وجود یا فقدان سم در خوراک