ارتباط مصرف خوراک جوجه گوشتی و CV موردنیاز برای ماده مغذی با وزن 1kg/ton
سن مصرف خوراک روزانه ( گرم) CV
کمتر از 10 15-40 3-4
10-28 40-120 6-7
بیش از 28 120-200 8

CV: عبارت است از ضریب تغییرات و به صورت زیر محاسبه میشود:

S: انحراف معیار

X: میانگین پارامتر اندازه گیری شده در نمونه

CV=S/X

جیره پیشنهادی مرغ گوشتی نژاد راس با استفاده از انستانتره فکتوویت 3%

کنسانتره نوع A کنسانتره نوع B
اجزاء جیره آغازین 1-7 روزگی پیشدان 8-18 روزگی رشددان 19-36 روزگی پایان دان 37 تا انتهای دوره
  بدون گندم با گندم بدون گندم با گندم بدون گندم با گندم بدون گندم با گندم
ذرت 566 - 624 532 667 483 715 484
کنجاله سویا - - - 100 - 200 - 250
گندم 546 315 611 336 607 337 577 311
روغن 16 - 10 10 10 10 10 10
کربنات کلسیم 5 - - - - - - -
نمک 3 - 3 3 3 3 3 3
فکتوویت A 30 - 30 30 - - - -
فکتوویت B - - - - 30 30 30 30
جمع 1000 - 1000 1000 1000 1000 1000 1000

آنالیز جیره ها

انرژی متابولیسمی Kcal/Kg 2945 - 2985 2970 3030 3010 3085 3050
پروتئین % 21/5 - 19/9 19/8 17/82 17/7 16/67 16/48
میتونین+سیستئین % 0/9 - 0/86 0/85 0/79 0/78 0/74 0/71
لیزین% 1/25 - 1/13 1/12 1/02 1 0/9 0/9
کلسیم % 1 - 0/94 0/94 0/82 0/82 0/80 0/8
فسفر قابل دسترس % 0/44 - 0/44 0/43 0/4 0/4 0/39 0/39
سدیم % 0/16 - 0/16 0/16 0/15 0/15 0/14 0/14
آنالیز کنستانتره فکتوویت دوگانه تهران طیور با احتساب مواد مغذی آزاد شده در اثر عملکرد آنزیم ها
فکتوویت A فکتوویت B
انرژی قابل متابولیسم kcal/kg 2270 2270
پروتئین % 6 6
کلسیم % 23 24
فسفر قابل دسترس با احتساب فیتار % 8/8 8/2
فسفر قابل دسترس % 5/1 4/5
فیتار ftu/kg 18400 17000
میتونین + سیستئین % 6/9 6/2
لیزین % 2/1 2
سدیم % 0/11 0/10
کلر % 0/54 0/51