میزان مصرف 50 کیلوگرم در هر تن خوراک
ماده مغذی هایویت(آبی)A هایویت(فرمز)B
انرزی قابل متابولیسم Kcal/Kg 2480 2400
پروتئین خام % 8+0.5 8+0.5
کلسیم % 9 9
فسفر قابل دسترس % 3.4 3.2
میتونین+سیستئین % 4.6 4
لیزین % 2.3 2.4
ترئونین % 1 0.3
سدیم % 1.75 1.75
پتاسیم % 0.73 0.75
فیتاژ ftu/kg 12000 10000

جبره پیشنهادی مرغ گوشتی و آنالیز آنها با استفاده از کنسانتره هاویت 5%

جیره مرغ کوشتی با استفاده از کنسانتره هایویت تهران طیور
  رشد(11-28)روزگی(نوع A) پایانی1(29 تا 42 روزگی)(نوع B) پایانی 2(43روزگی تا پایان)(نوع B)
  بدون گندم با گندم بدون گندم با گندم بدون گندم با گندم
ذرت 578 442 636 408 684 411
سویا 346 332 290 268 243 216
گندم - 150 - 250 - 300
روغن 16 16 16 16 16 16
هایویت 50 50 50 50 50 50
صدف 9 9 7 7 6 6
نمک 1 1 1 1 1 1
جمع 1000 1000 1000 1000 1000 1000
انرژی Kcal/Kg 2970 2950 3025 2993 3080 3040
پروتئین % 19.8 19.7 18 17.8 16.4 16.17
کلسیم % 0.92 0.92 0.82 0.82 0.8 0.8
فسفر % 0.43 0.43 0.41 0.41 0.4 0.4
میتونین+سیستئین % 0.92 0.92 0.83 0.82 0.79 0.78
لیزین % 1.3 1.3 1.1 1.08 0.97 0.96