آنالیز کامل کنسانتره رویال ویت 5%تهران طیور با در نظر گرفتن مواد مغذی آزاد شده از عملکرد آنزیم ها(به غیر از فسفر)
ماده مغذی رویال ویت 1 رویال ویت 2 رویال ویت 3 رویال ویت 4
انرزی قابل متابولیسم Kcal/Kg 1875 1875 1875 1875
پروتئین خام % 8.2 8 8 8
میتونین % 4.9 3.88 3.38 2.9
میتونین+سیستئین % 5.05 4 3.5 3
ترئونین % 1 0.5 0.5 0.5
لیزین % 2 1.5 1.5 1.5
کلسیم % 22 19 17 15
فسفر % 7 5 4 3
پتاسیم % 0.29 0.29 0.29 0.29
سدیم % 2.5 2.5 2.5 2.5
کلر % 4.2 4.2 4.2 4.2
آنزیم فیتاژ ftu/kg 12000 10000 10000 10000

جبره پیشنهادی بوقلمون گوشتی با رویال ویت تهران طیور 5%

جیره بوقلمون گوشتی نژادهای سنگین با رویال ویت تهران طیور
  آغازین رشد 1 رشد 2 رشد 3 پایانی 1 پایانی 2 پایانی 3
سن روز 0-21 22-42 43-63 64-84 85-105 106-126 127-147
نوع رویال ویت 1 1 2 3 3 4 4
جیره ها
روغن 16 16 16 16 16 16 16
ذرت 418 382 384 414 426 440 410
گندم - 100 150 200 250 300 350
رویال ویت 50 50 50 50 50 50 50
کنجاله سویا 446 422 380 320 258 194 174
گلوتن ذرت 50 30 20 - - - -
جمع 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000