آنالیز کنسانتره دو گانه تاپویت تهران طیور با احتساب مواد مغذی آزاد شده از عملکرد آنزیم ها

میزان مصرف 50 کیلوگرم در هر تن خوراک
ماده مغذی تاپ ویت(آبی)A تاپویت(فرمز)B
انرزی قابل متابولیسم Kcal/Kg 1980+20 1980+20
پروتئین خام % 8+1 8+1
کلسیم % 20+0.5 20+0.5
فسفر قابل دسترس % 6+0.2 3.8+0.2
میتونین+سیستئین % 5.7 4.6
لیزین % 2 2.9
ترئونین % 3.5 0.5
سدیم % 0.18 0.22
فیتاژ ftu/kg 10000 10000

جبره پیشنهادی مرغ تخم گذار با استفاده از کنسانتره تاپویت تهران طیور

کنسانتره نوع A کنسانتره نوع B
  پیک(شروع تولید تا 32 هفتگی) پس از پیک(33 تا 44 هفتگی) پس از پیک(45 تا 57 هفتگی) پایانی(59 هفتگی تا پایان)
  بدون گندم با گندم بدون گندم با گندم بدون گندم با گندم بدون گندم با گندم
روغن 8 10 12 13 14 13 15 11
گندم - 250 - 300 - 300 - 300
ذرت 546 315 611 336 607 337 577 311
سویا 305 285 242 218 240 212 258 230
صدف 47 46 52 50 56 55 66 64
کربنات کلسیم 40 40 30 30 30 30 30 30
نمک 4 4 3 3 3 3 4 4
تاپویت A 50 50 50 50 - - - -
تاپویت B - - - - 50 50 50 50
جمع 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
انرژی Kcal/Kg 2670 2670 2780 2780 2780 2780 2730 2730
پروتئین % 17.56 17.56 15.44 15.44 15.27 15.27 15.87 15.87
کلسیم % 4.39 4.39 4.17 4.17 4.35 4.35 4.72 4.72
فسفر در دسترس % 0.54 0.54 0.49 0.49 0.42 0.42 0.42 0.42
میتونین+سیستئین % 0.86 0.86 0.79 0.79 0.73 0.73 0.74 0.74
لیزین % 1.08 1.08 0.92 0.92 0.95 0.95 1 1
سدیم % 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18