مجوزات شرکت تهران طیور سبز

همکاری با اساتید دانشگاهی در خصوص تولید محصولات جدید
همکاری با مرکز تحقیقات و کشاورزی و منــــابع طبیعی اســـتان خراســـان اجرای پروژه تاثیر تغذیه اولیه در کارتن حمل جوجه.
همکاری با مرکز تحقیقات و کشاورزی و منــــابع طبیعی اســـتان خراســـان اجرای پروژه تاثیر تغذیه اولیه در کارتن حمل جوجه.
همــــکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- (ستاد توسعه زیست فناوری)

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

IMS

ISO 14001:2015