کارشناس بازرگانی

مهندس احسان استیری

کارشناس فروش شرکت تهران طیور سبز

جناب آقای مهندس استیری کارشناس فروش استان‌های اصفهان و لرستان می‌باشد.

مدیر مربوطه:

گزارش جوجه ریزی تاپایان شهریور