کارشناس فروش

خانم مهندس محمدزاده

کارشناس فروش شرکت تهران طیور سبز

سرکار خانم مهندس محمدزاده کارشناس فروش استان‌های خراسان جنوبی، زنجان، گلستان و قزوین و شهرستان گناباد می‌باشد.

مدیر مربوطه:

آب و هوای استان ها در 6 روز آینده

گزارش جوجه ریزی تاپایان شهریور

001